Antstolio veikla

 • Vykdomųjų dokumentų vykdymas

  VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ VYKDYMAS

  Antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

  Viena pagrindinių antstolio funkcijų yra vykdomųjų dokumentų vykdymas.

  Antstolis Artūras Auglys veiklą vykdo Marijampolės rajono apylinkės teismo veiklos teritorijoje, t.y. Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse.

  Jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal šio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą.

  Jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje.

  Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, norėdamas pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, apmoka būtinąsias vykdymo išlaidas ir pateikia vykdomojo dokumento originalą. Jeigu vykdyti pateikiamas notaro išduotas vykdomasis įrašas dėl hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo, išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas prašyme taip pat privalo nurodyti savo pasirinkimą dėl hipoteka ar įkeitimu įkeisto daikto pardavimo iš viešųjų varžytynių ar perdavimo išieškotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatytą terminą neįvykdys hipoteka ar įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo.

  Išieškotojas, pateikdamas vykdyti elektroninį vykdomąjį dokumentą, antstoliui oficialiu elektroniniu paštu A.Auglys@antstoliai.lt atsiunčia elektroninį vykdomąjį dokumentą doc. formatu bei prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

  Būtinųjų vykdymo išlaidų dydžiai bylose dėl piniginių lėšų išieškojimo:

  Išieškotina suma Būtinos vykdymo išlaidos
  Iki 2,9 EUR 12,00 EUR
  2,9 EUR iki 14,48 EUR 16,00 EUR
  14,48 EUR iki 57,92 EUR 20,00 EUR
  57,92 EUR iki 289,62 EUR 24,00 EUR
  289,62 EUR iki 579,24 EUR 28,00 EUR
  579,24 EUR iki 868,86 EUR 32,00 EUR
  868,86 EUR iki 1158,48 EUR 36,00 EUR
  1158,48 EUR iki 1448,10 EUR 40,00 EUR
  1448,10 EUR iki 2027,34 EUR 48,00 EUR
  2027,34 EUR iki 2606,58 EUR 56,00 EUR
  2606,58 EUR iki 3185,82 EUR 63,99 EUR
  3185,82 EUR iki 4344,30 EUR 79,99 EUR
  4344,30 EUR iki 8688,60 EUR 99,99 EUR
  8688,60 EUR iki 14481 EUR 139,99 EUR
  14481 EUR iki 28962 EUR 239,98 EUR
  Nuo 28962 EUR 399,97 EUR

  Vykdymo išlaidos gali būti indeksuojamos Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punkte nustatyta tvarka.

 • Faktinių aplinkybių konstatavimas

  Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos kitomis vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Garso ar vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotos faktinės aplinkybės, laikomas sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi.

  Antstolis konstatuoja faktines aplinkybes laikydamasis objektyvumo, nešališkumo bei tikslumo principų.

  Konstatuodamas faktines aplinkybes, antstolis turi tiek pat teisių įeiti į fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas ir būti jose kaip ir asmuo, kurio prašymu konstatuojamos faktinės aplinkybės.

  Konstatuojant faktines aplinkybes fizinių ar juridinių asmenų prašymu, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas iš jų išduodamas asmeniui, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, o antras saugomas antstolio (antstolių) kontoroje. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas elektronine forma, išskyrus vaizdo ar garso įrašus, ne vėliau kaip kitą dieną nuo surašymo dienos Antstolių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka perduodamas į Antstolių informacinės sistemos duomenų bazę.

  Asmuo, norintis, kad būtų konstatuotos faktinės aplinkybės, turi pateikti antstoliui Artūrui Augliui prašymą, kuriame turi nurodyti prašomas konstatuoti faktines aplinkybes bei sumokėti už paslaugą.

  Paslauga teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje

 • Dokumentų įteikimas

  Antstolis fizinių ar juridinių asmenų prašymu perduoda ir įteikia dokumentus kitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

  Dokumentai asmeniui perduodami ir įteikiami asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba kitu Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarkoje nustatytu būdu, informuojant, kad dokumentą perduoda antstolis. Perduodančio asmens prašymu antstolis asmeniškai įteikdamas perduodamus dokumentus gali dokumentus priimančiam asmeniui išaiškinti teisines pasekmes, kurias gali sukelti arba sukelia šių dokumentų įteikimas ar atsisakymas juos priimti.

  Asmuo, norintis įteikti dokumentus per antstolį Artūrą Auglį, turi pateikti Teisingumo ministro įsakymu patvirtintą prašymą, norimus perduoti dokumentus bei sumokėti už paslaugą.

  Paslauga teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 • Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles

  Tarpininkavimu vykdant turtines prievoles siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles apima priemones, kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turtinę prievolę ar kad kitais teisėtais būdais būtų patenkintas kreditoriaus turtinis reikalavimas.

  Teikdamas tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslaugas, antstolis negali taikyti priemonių, pažeidžiančių ar ribojančių asmens teises.

  Tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga negali būti teikiama, jei prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, taip pat tais atvejais, kai kreditorius nepateikia antstoliui dokumentų, patvirtinančių skolininko turtinės prievolės kreditoriui egzistavimą ir jos dydį.

  Jei skolininkas ginčija turtinę prievolę ar jos dydį teisme, tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga negali būti teikiama, o pradėjus teikti turi būti nutraukta.

  Paslauga teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 • Teisinės konsultacijos – patarimai teisės klausimais

  Antstolis Artūras Auglys teikia klientams konsultacijas skolų išieškojimo bei kitais teisiniais klausimais; ruošia arba padeda klientų atsakingiems asmenims paruošti įvairius teisinius dokumentus.